Neem contact met ons op! 088-2502425 | sales@celtemp.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Algemene Voorwaarden incl. Leveringsvoorwaarden
  1. Typefouten, model- en prijswijzigingen voorbehouden voor de gehele website
  2. In deze voorwaarden wordt Celtemp Services & Celtemp Car equipment  gevestigd te Madame curiestraat 5, 3316 GN Dordrecht , aangeduid als Celtemp en haar contractspartner als afnemer.
  3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met Celtemp.
  4. Naast deze algemene voorwaarden kan Celtemp aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
  5. Een afnemer, die volgens deze algemene voorwaarden Celtemp heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telex op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.
 2. Offertes
  1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
  2. De prijscouranten en prijsvermeldingen en Banners van Celtemp zijn geen offerte.
 3. Totstandkoming van de overeenkomst
  1. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatie-opdracht van Celtemp op haalbaarheid is beoordeeld. Celtemp heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht.
 4. Afbeeldingen
  1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders en banners, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
  2. Alle door of in opdracht van Celtemp gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van Celtemp en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.
  3. De afnemer is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan Celtemp te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van Celtemp van € 453,78 per dag, voor iedere dag dat de aannemer hiermee in gebreke is.
 5. Prijzen
  1. De zaken(goederen) van Celtemp worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van het plaatsen van de order. De diensten van Celtemp worden verricht tegen de prijs die Celtemp na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.
  2. Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. De kosten voor verzending per expresse komen alleen voor rekening van de afnemer wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.
 6. Verzending/aflevering
  1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Celtemp de wijze van verzending. In geval Celtemp de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van Celtemp. De afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
  2. De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen.
  3. In geval de afnemer ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie maanden nadien niet heeft afgehaald van de door Celtemp op te geven opslagplaats, heeft Celtemp het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst te verhalen al hetgeen zij van de afnemer te vorderen heeft, onverminderd de aan Celtemp toekomende rechten
 7. Leveringstermijnen
  1. Voor het leveren van bestelde producten via de website www.celtemp-services.nl is een tijd van maximaal 14 dagen gezet tenzij anders aangegeven
  2. De levertermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van Celtemp en het al reeds bekende product betaald is.
  3. Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.
  4. De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat Celtemp na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij Celtemp een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtigingen na te komen.
  5. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere aktie jegens Celtemp. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Celtemp of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Als dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.
 8. Zichtzendingen
  1. De door Celtemp afgeleverde zaken worden alleen beschouwd als zichtzendingen voor shows, tentoonstellingen en voor andere door Celtemp aan te geven doeleinden, wanneer Celtemp dit tevoren schriftelijk heeft bevestigd.
  2. Ook op zichtzendingen zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, zij het dat de afnemer de afgeleverde zaken wordt geacht voor zichzelf te hebben besteld en de afnemer de alsdan geldende koopprijs verschuldigd is, wanneer de zaken niet terstond na afloop van de in de bevestiging te noemen termijn voor rekening en risico van de afnemer aan het door Celtemp op te geven adres zijn geretourneerd in de originele verpakking en in de staat waarin Celtemp deze zaken aan de afnemer afleverde.
 9. Betaling
  1. Betaling dient, indien niet anders schriftelijk of mondeling is overeengekomen, contant te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval Celtemp een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
  3. Indien de afnemer de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Celtemp verschuldigd van 1,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.
  4. Indien de afnemer het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en Celtemp tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de afnemer gehouden aan Celtemp te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van € 113,45 per factuur.
  5. Niet tijdige betaling geeft Celtemp het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, danwel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
  6. Celtemp is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Celtemp te verrichten prestaties, een en ander op een door Celtemp aan te geven wijze.
  7. Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.
  8. In de behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling. Dit pas na overleg.
  9. Wissels worden onder het aanrekenen van discontokosten en slechts na voorafgaand akkoord en uitsluitend met het oog op betaling aanvaard. Celtemp garandeert niet het tijdig aanbieden van de wissels.
  10. Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als betaling na hun inlossing.
  11. Celtemp staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding.
 10. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
  1. De eigendom van de geleverde zaken wordt door Celtemp uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.
  2. Het staat de afnemer niet vrij zonder schriftelijke toestemming van Celtemp de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden danwel anderzins te bezwaren.
  3. De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Celtemp de zaken aan Celtemp ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan Celtemp of aan de door Celtemp aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden ten einde de zaken mee te nemen.
  4. Celtemp verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1 aan de afnemer het eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de afnemer aan al zijn verplichtigingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van Celtemp ten behoeve van andere aanspraken die Celtemp op de afnemer heeft. De afnemer zal op eerste verzoek van Celtemp zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van € 453,78 voor ieder dag dat de afnemer hiermee nalatig blijft.
  5. Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van Celtemp tot volledige voldoening van al hetgeen Celtemp van de afnemer te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.
 11. Reclames
  1. Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, danwel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Celtemp kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Celtemp geacht haar verplichtigingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken c.q. facturen als juist erkent.
  2. Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
  3. Indien een reclame door Celtemp gegrond wordt bevonden, heeft Celtemp het recht te harer keuze: A: de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen; B: het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan Celtemp worden afgegeven; C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
  4. De afnemer dient in een voorkomend geval Celtemp onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.
  5. Eventuele terugzending van zaken aan of van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. Celtemp aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voorzover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Celtemp op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Celtemp deze zaken aan de afnemer afleverde.
  6. Software waarvan het zegel is verbroken, kan nimmer worden geretourneerd, ook licensies die gebruikt zijn kunnen niet worden teruggenomen.
 12. Garantie
  1. Celtemp staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
  2. Op een door ons uitgevoerde reparatie wordt twee maanden garantie verleend. Op geleverde zaken wordt 1 jaar garantie verleend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Op Turbo´s wordt alleen garantie verleent als deze in eigen beheer zijn gemonteerd door ons of onze montage partners. Dus op eigen montage van klant/of derden wordt geen garantie verleent op schade. Bij een overeenkomst met Celtemp voor het terugzenden van een turbo dient deze binnen 14 dagen weer in ons bezit te zijn, als dit niet het geval is vervallen alle garanties en afspraken over het retour zenden en vergoeding.
  3. Indien de afnemer aan Celtemp een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van Celtemp. De afnemer zal alsdan Celtemp vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.
  4. Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Celtemp verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden – voorzover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie – worden voor rekening van Celtemp zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.
  5. Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen geeft Celtemp garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.
  6. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door Celtemp op te geven adres.
  7. Voor zaken met een door andere dan Celtemp bijgevoegd garantiebewijs geldt, voorzover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.
  8. De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
   A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd door onervaren gebruik/montage
   B: indien de afnemer wijzigingen aan de zaken/producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Celtemp zijn verricht.
   C: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting/montage, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
   D: indien het apparaat/product niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
   E: indien het apparaat/onderdeel wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.
   F:indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
  9. Op al onze elektronische delen geven wij geen garantie mits wij deze zelf gemonteerd hebben.
 13. Handelsmerk
  1. De fabrieks- of handelsmerken danwel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Celtemp afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.
  2. Celtemp geeft geen garantie op producten zoals turbo´s als deze door chiptunning zijn aangepast naar meer vermogen als standaard. turbo´s zonder Celtemp keurmerk worden niet terug genomen.
 14. Aansprakelijkheidsbeperking
  1. Celtemp, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
  2. Onverminderd het vorenstaande is Celtemp in ieder geval nimmer aansprakelijk:
   A: wegens niet, of niet tijdige levering;
   B: voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.
   C: in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 15;
   D: indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderzins onvakkundig gebruikt of gemonteerd.
   E: voor de eigendommen van derden welke zich terzake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in Celtemp ‘s bedrijfsruimte bevinden;
   F: voor bedrijfs-en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan; G: voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
   G: voor schade veroorzaakt door geleverde software;
   H: voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;
   I: voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem, waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.
  3. Indien Celtemp in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Celtemp slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
  4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Celtemp nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
  5. De afnemer zal Celtemp vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Celtemp..
  6. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Celtemp of haar leidinggevende ondergeschikten.
 15. Niet-toerekenbare tekortkomingen
  1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door Celtemp niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren danwel aan Celtemp niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor Celtemp als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).
  2. Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Celtemp alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Celtemp redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.
  3. Celtemp heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtigingen op te schorten. Celtemp is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Celtemp gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Celtemp behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
  4. Celtemp heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.
 16. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
  1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
  2. De bevoegde rechter binnen het Arrondissement Rotterdam neemt kennis van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Celtemp en afnemer, tenzij Celtemp er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
 17. Terugname
  Celtemp Services
  Madame curiestraat 5
  3316 GN Dordrecht
  Categorieën
  Cart